loading

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Delfino s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI DELFINO s.r.o., GIG s.r.o. a Compass Ceramic Pools

 1. Uzavretie zmluvy

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú záväzné a uplatňujú sa na všetky obchodno-právne vzťahy medzi predávajúcimi a kupujúcimi, okrem prípadov osobitných podmienok oznamovaných obežníkmi (alebo obchodnými ponukami). Pre prípadné osobitné dohody sa týmto bez výnimky dohodla písomná forma. Sú vylúčené nákupné podmienky našich zákazníkov, aj keď im výslovne neodporujeme, takže v každom prípade sú základom zmluvy naše predajné, dodacie a platobné podmienky. Údaje, výkresy, obrázky, technické dáta, popisy rozmerov, hmotnosti a výkonu, ku ktorým si vyhradzujeme vlastnícke právo, a sú obsiahnuté v prospektoch, katalógoch, obežníkoch, inzerátoch, cenníkoch alebo podkladoch patriacich k ponuke sú nezáväzné, pokiaľ nie sú označené v potvrdení zákazky ako výslovne záväzné. Nie sme viazaní zrejmými omylmi, chybami v písaní a výpočtovými chybami. Kupujúci preberá zodpovednosť za to, aby použitím zaslaných výkresov, vzorov a podobného neboli porušené práva tretích osôb a nebude nás za všetky takto vzniknuté škody ani žalovať a ani vymáhať škodu. Ponuky a prísľuby našich obchodných zástupcov sú nezáväzné.

Naše ponuky sú vždy nezáväzné. Môžeme ich prijať potvrdením zákazky alebo priamo dodávkou, ale aj iným spôsobom. Zmeny zákaziek (objednávky sa môžu vykonávať len v špeciálnych výnimočných prípadoch – a to po vzájomnej dohode).

Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar špecifikovaný v objednávke potvrdenej predávajúcim a kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za tovar dohodnutú kúpnu cenu v súlade s ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok (ďalej len “VOP”).

V prípade, že kupujúci bude fyzická osoba – nepodnikateľ, kupujúci súhlasí, že vzťah medzi ním a predávajúcim sa bude okrem týchto VOP riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka v súlade s ustanoveniami § 261 a nasl.

 1. Ceny

Predávajúci uplatňuje za dodávaný tovar ceny uvedené v cenníkoch, platné v deň dodávky. Ak by sa naše obstarávacie ceny (napr. pre úradné opatrenia) zmenili alebo ak sa po uzavretí zmluvy zavedie alebo zvýši clo dovozné, dane, odvody alebo poplatky, predávajúci je oprávnený aj pri dodávke bez dopravy príslušne zmeniť cenu

 1. Dodávka a zásielka (preprava)

Preprava tovaru sa uskutočňuje na prostriedkoch predávajúceho a bude účtovaná kupujúcemu. Požiadavky našich zákazníkov na prepravu dodržiavame v rámci možností. Zasielanie náhradných dielov sa uskutočňuje nevyplatené a výlučne na dobierku.

Predávajúci je oprávnený zrealizovať (jednotlivé) objednávky kompletne v jednej dodávke alebo v postupne sa uskutočňujúcich čiastočných dodávkach. Splatnosť úhrad za čiastočné dodávky nastáva nezávisle od toho, žeby boli ešte zrealizované iné čiastočné dodávky. Kupujúci berie na vedomie, že jednotlivé položky objednávky mu budú dodané až po úplnej úhrade ich ceny, ak sa strany nedohodnú inak; za týmto účelom je predávajúci oprávnený vystaviť kupujúcemu ešte pred dodaním tovaru zálohové faktúry.

Dodávky sa majú za splnené, keď bol tovar odovzdaný kupujúcemu. Kupujúci je povinný prebrať dodaný tovar aj vtedy, ak by mal mať nepodstatné opraviteľné vady. Ak by však kupujúci prebratie odmietol, znáša takto vzniknuté náklady kupujúci nezávisle od skutočnosti, či boli zistené chyby.

V prípade, že sa jedna o distribútora, tento nie je oprávnený bez súhlasu predávajúceho vyvážať tovar mimo určeného teritória.

 1. Platby

V prípade omeškania s platbou splatnej faktúry je predávajúci oprávnený účtovať úroky z omeškania v súlade s ustanoveniami § 369 Obchodného Zákonníka v platnom znení. V prípade omeškania s platbou splatnej faktúry v prípade, že voči kupujúcemu, je vedené konkurzné konanie, je v úpadku alebo je proti nemu vedené exekučné konanie je predávajúci oprávnený odstúpiť od zmluvy.

Predávajúci nie je povinný upomínať na splatné pohľadávky pred súdnym vymáhaním nesplneného peňažného záväzku kupujúceho. V prípade súdneho vymáhania nesplneného peňažného záväzku kupujúceho, je predávajúci oprávnený vymáhať spolu s istinou aj príslušenstvo pohľadávky a trovy spojené skonaním. Predávajúci nie je povinný prijímať miesto platby v hotovosti šeky alebo zmenky. Vo výnimočných prípadoch sa však šeky prijímajú len kvôli platbe. Kupujúci nie je oprávnený započítavať alebo zadržiavať platby kvôli prípadným protinárokom, iba žeby predávajúci takéto nároky písomne uznal alebo oprávnenosť nárokov bola určená súdne.

 1. Reklamácie, záruky a náhrada škody

Kupujúci je povinný prípadné poškodenie tovaru potvrdiť prepravcom na prepravných dokladoch ihneď pri preberaní tovaru, pretože neskoršie reklamácie nemôžu byť uznané. Takisto aj reklamácie akýchkoľvek chýbajúcich dielcov alebo odchýlky od skutočne dodaného množstva tovaru je kupujúci povinný dať ihneď potvrdiť do prepravných dokladov a bez zbytočného odkladu ich obratom oznámiť predávajúcemu.

Za predpokladu odbornej montáže zabezpečovanej predávajúcim, zaobchádzania a prevádzky garantujeme bezchybnú funkčnosť nami dodaného tovaru: Záručná doba je 24 mesiacov; pokiaľ nie je rozdielne upravená v jednotlivej zmluve uzavretej medzi predávajúcim a kupujúcim alebo v záručnom liste, ktorý je vystavený a potvrdený až po dodaní a úplnom zaplatení tovaru. Záručná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po montáži, / v prípade bazéna po jeho riadnom odskúšaní /. Ak by sa v rámci tejto doby vyskytli materiálové alebo výrobné chyby alebo vady, je kupujúci povinný najneskôr do 14 dní od vzniku poruchy alebo vady písomne uplatniť nároky na náhradu s presným uvedením dátumu dodania a dátumu inštalácie, čísla zákazky, ako aj podrobne popísanej vzniknutej závady, u predávajúceho.

Ak sa v prípade zisťovania vykonaného predávajúcim zistí, že nároky na náhradu sú oprávnené, dodá tento náhradný tovar bez vyúčtovania a bez dopravného, príp. reklamovaný tovar opraví, ak to bude účelné. Dodávkou náhradného dielu prechádza vlastníctvo na reklamovaný tovar na kupujúceho. V prípade, ak sa zistí, že nároky kupujúceho zo záruky na výmenu alebo opravu sú neoprávnené, je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu všetky náklady súvisiace s posudzovaním oprávnenosti reklamácie (napr. cestovné, náklady na skúšky funkčnosti, náhrady za čas strávený u kupujúceho a pod.). Kupujúci nesmie počas záručnej doby vykonávať na dodanom tovare žiadne zmeny alebo opravy bez písomne vydaného súhlasu predávajúceho, pretože inak záruka zaniká. V prípade zhotovenia tovaru na požiadanie a vlastnú zodpovednosť, podľa výkresu, na základe technických údajov, podľa poskytnutých modelov alebo podľa opisu kupujúceho je záruka za funkčnosť dielov vylúčená.

V prípade uplatnenia nároku na opravu reklamovaného tovaru si predávajúci vyhradzuje právo rozhodnúť, či tovar opraví  alebo vymení za nový, ak by táto výmena bola z dôvodu rozsahu opráv alebo časovej a finančnej náročnosti, účelnejšia. Predávajúci neručí ani nenesie zodpovednosť za stratu alebo poškodenie majetku zahrňujúcu (nielen) oplotenie trávnika, krovie, príjazdové cesty, chodníky pre peších, stromy, nádvoria alebo iné zmeny/vylepšenia iniciované predávajúcim pri rešpektovaní tejto záruky, s výnimkou hrubej nedbalosti.

Táto záruka je exkluzívna a nahrádza všetky iné záruky, či už písomné, ústne alebo implicitné a nemôže byť zmenená bez písomného súhlasu predávajúceho.

Kupujúci je povinný počas montáže, ako aj počas prípadnej opravy umožniť prístup predávajúcemu v plnom rozsahu k predanému tovaru a poskytne počas svojich riadnych prevádzkových hodín alebo v dohodnutom čase bezodplatne prístup k elektrickej energii a k vode.

V prípade predaja bazéna naša záruka zaniká ak:

 1. a) bazén je určený na to, aby bol nepretržite naplnený vodou. Záruka stráca platnosť od chvíle, keď nastane porucha spôsobená vypustením alebo nesprávnym zazimovaním bazéna bez povolenia predávajúceho alebo v rozpore s inštrukciami o správnom zazimovaní, údržbe a prevádzke. Predávajúci neručia za žiadne ostatne voľne a zabudovane komponenty používané v súvislosti s uvedeným bazénom.

b)Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré sú následkom nesprávnej inštalácie podlahy/haly alebo nadmerného hydrostatického tlaku. Záruka stráca platnosť ak škody vzniknú nesprávnym, nevhodným užívaním tovaru, ako aj chybnými stavebnými prácami alebo škodlivým chemickým alebo elektrickým vplyvom, atď.

 1. c) opravárenské práce alebo inú manipuláciu vykonávajú osoby bez poverenia predávajúceho;
 2. d) kupujúci neposkytne potrebný čas a príležitosť na opravu alebo výmenu;
 3. Výhrada vlastníctva

Dodávaný tovar zostáva až do úplného zaplatenia kúpnej ceny kupujúcim vlastníctvom predávajúceho. V prípade platby šekom alebo zmenkou (viď. bod 6) sa považuje za platbu až pripísanie finančných prostriedkov na bankový účet predávajúceho alebo zloženie finančnej hotovosti k rukám predávajúceho.

Až do doby, kedy kupujúci nadobudne vlastníctvo k tovaru, nie je oprávnený tovar scudziť, dať ho do zálohu, ani nijako inak ho použiť ako zábezpeku. Akékoľvek dispozície kupujúceho v rozpore s predchádzajúcim ustanovením zakladajú právo predávajúceho na náhradu škody.

 1. Termín dodania

Zmluvné strany berú na vedomie, že dodacie lehoty na tovar je predávajúci oprávnený bez akýchkoľvek následných sankcií predĺžiť o dodatočných 14 dní. Za oneskorené dodanie tovaru spôsobené štrajkom, výlukou subdodávateľov predávajúceho alebo v prípade inej okolnosti vyššej moci predávajúci nezodpovedá (okolnosťami vyššej moci sú aj rozhodnutia súdnych alebo verejných úradov vlády, vojna, občianske nepokoje, teroristické útoky, požiare, výbuchy, záplavy, stav energetickej núdze, deštrukcia komunikácií alebo iné narušenia pracovnej sily a/alebo prírodné alebo človekom spôsobené udalosti, ktoré sú mimo kontroly predávajúceho). Predávajúci takúto udalosť ihneď oznámi kupujúcemu písomnou formou s uvedením všetkých podrobností o tejto udalosti.

Lehota na dodanie tovaru začína plynúť dňom zaplatenia celej zálohy, avšak nie skôr, ako budú bez akýchkoľvek pochybností špecifikované podrobnosti súvisiace s objednávkou kupujúceho. V prípade požiadavky kupujúceho na zmenu objednávky sa termín dodavky adekvátne predlžuje. Dodaním tovaru sa rozumie odovzdanie tovaru kupujúcemu.

 1. Miesto plnenia, príslušnosť súdu a použiteľné právo

Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, budú riešené pred Rozhodcovským súdom Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Bratislave podľa jeho základných vnútorných právnych predpisov. Strany sa podrobia rozhodnutiu tohto súdu. Jeho rozhodnutie bude pre strany záväzné. Rozhodným právom je právo Slovenskej republiky.

V Bratislave 01.01.2014

Martin Gehri Dipl.Ing.

Konateľ spoločnosti predávajúceho

Potvrdzujem prevzatie týchto Všeobecných obchodných podmienok, s ich obsahom som sa oboznámil a bezvýhradne s nimi súhlasím.

Podpis kupujúceho

Cenová ponuka
close slider

Telefón: +421 948 026 460
Náš email: delfino@delfino.sk

Vaše meno (povinné)

Váš email (povinné)

Vaše tel. číslo (povinné)

Predmet

Vaša správa